Nabór i rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 76/2023/P z dnia 27.01.2023 r. rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych rozpocznie się 30.03.2023 r. i potrwa do 18.04.2023 r.

Wszystkie potrzebne dokumenty będą dostępne na stronie internetowej: 

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa

NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ – kandydaci  zamieszkali w obwodzie szkoły

Informację o obwodach, wraz z mapami, można znaleźć na stronie Geopozu – http://sip.poznan.pl/sip/adr/adr_raport/.)

  • Nie podlegają rekrutacji.

Przyjmowane są do szkoły w pierwszej kolejności.

Rodzice tych dzieci

  • Rodzice tych dzieci mają obowiązek zapisu dziecka do szkoły.

Wypełniają zgłoszenie poprzez system elektroniczny NABÓR i w terminach rekrutacji przesyłają mailem do szkoły obwodowej na adres: sekretariat@sp38.pl

a następnie wydrukowane oryginały zgłoszenia i podpisane przez oboje rodziców przynoszą do sekretariatu szkoły.

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ – kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły

  • Rodzice dzieci wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka elektronicznie i wraz z pozostałymi dokumentami, będącymi potwierdzeniem spełnionych kryteriów, w terminach rekrutacji, wysyłają drogą mailową na adres sekretariat@sp38.pl, a następnie wydrukowane i podpisane przez oboje rodziców oryginały dostarczają  do sekretariatu szkoły.
  • Dokumenty przesyłamy i dostarczamy wyłącznie do placówki pierwszego wyboru. 
  • UWAGA!!! Wysłanie skanu nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku, w związku z powyższym jest konieczność dostarczenia do szkoły oryginału dokumentów.

Terminy przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym30 marca– 18 kwietnia 2023 r.26 maja – 2 czerwca 2023 r.
2.Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych kandydatów do postepowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do szkoły)21 kwietnia 2023 r. godzina 12.001 czerwca 2023 r. godzina 12.00
3.Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy I szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia21 – 26 kwietnia 2023 r.6 – 12 czerwca 2023 r.  
4.Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.28 kwietnia 2023 r.               godzina 12.0026 czerwca 2023 r. godzina 12.00

KRYTERIA NABORU – decydują o przyjęciu kandydata do szkoły

Lp.KryteriumLiczba punktówDokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów
1.zamieszkanie kandydata na terenie gminy Poznania10 punktówoświadczenie rodziców / opiekunów prawnych kandydata
2.uczęszczanie przez kandydata w roku szkolnym poprzedzającym rok rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej do przedszkola w danym zespole szkół6 punktówdokumentacja szkoły
3.rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej szkoły /  zespołu szkolno-przedszkolnego, w którego skład wchodzi dana szkoła podstawowa7 punktówdokumentacja szkoły
4.oboje rodziców/opiekunów prawnych rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko13 punktówkserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego, w przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem referencyjnym (UPO)
5.wielodzietność rodziny kandydata2 punktyoświadczenie rodziców / opiekunów prawnych kandydata

Rodzicom dzieci, którzy nie dostali się do wybranej placówki, przysługuje możliwość odwołania – w terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Jeżeli zajdą jakiekolwiek zmiany dotyczące procedury rekrutacji rodzice zostaną o tym poinformowani.