Koncepcja pracy szkoły

 

Wieloletnia koncepcja pracy SP 38 łączy tradycje ze współczesnością. Naszym głównym celem jest dobro uczących się. 
Jesteśmy szkołą rozwijającą się, szkołą w której uczymy się wszyscy.

Ważnym elementem pracy szkoły jest kształtowanie w naszych uczniach wrażliwości na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata a także postawy poszukiwania, odkrywania i dążenia do osiągania życiowych celów poprzez rzetelną pracą a współczesność to zmieniające się metody nauczania, pomoce dydaktyczne i korzystanie ze zdobyczy technologii informacyjnej.

Koncepcja pracy szkoły opiera się na założeniach Misji i Wizji Szkoły.

 

Jesteśmy szkołą, w której

Uczeń

Zdobędzie wiedzę i umiejętności do dalszego kształcenia
W życzliwej atmosferze rozwinie własną osobowość 
i zainteresowania
Uwierzy we własne możliwości, co pozwoli mu znaleźć miejsce 
w życiu
Nauczy się twórczo rozwiązywać problemy i skutecznie się porozumiewać
Rozbudzi swoją wrażliwość na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata

Rodzic

Współtworzy klimat szkoły
Wspiera działania wychowawcze w proces dydaktyczny
Ma zaufanie do prowadzonych przez szkołę działań

Nauczyciel

Jest kompetentny
Jest zaangażowany w działania wspierające rozwój dziecka
Jest otwarty na zmiany i podnosi swoje kwalifikacje zawodowe
Współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym

Tworzymy:

 1. warunki umożliwiające zdobywanie wiedzy i umiejętności 
do dalszego kształcenia,
 2. życzliwą atmosferę sprzyjającą rozwojowi osobowości ucznia 
i poszerzeniu jego zainteresowań,
 3. warunki umożliwiające uczniom poznanie własnych możliwości zaakceptowanie ich i rozwijanie,
 4. sytuacje sprzyjające twórczemu rozwiązywaniu problemów 
i skutecznemu porozumiewaniu się,
 5. warunki sprzyjające prawidłowej realizacji zadań szkoły jako placówki.

Kształtujemy w naszych uczniach wrażliwość na dobro, tolerancję 
i piękno otaczającego świata.
Swoje oddziaływania opieramy na uniwersalnych zasadach etyki takich jak: tolerancja, sprawiedliwość i poszanowanie godności drugiego człowieka.
Uczymy szacunku dla dobra wspólnego, jako podstawy życia 
w społeczeństwie.
Przygotowujemy naszych uczniów do rozpoznawania wartości moralnych i dokonywania ich wyborów.
Kształtujemy postawy poszukiwania, odkrywania i dążenia 
do osiągania życiowych celów poprzez rzetelną pracę.

Absolwent

Wychowanek naszej Szkoły powinien wyróżniać się: aktywną postawą w podejmowaniu różnych działań na rzecz swojego otoczenia, wrażliwością estetyczną, aktywnym uczestnictwem 
w życiu kulturalnym, umiejętnością rozróżniania dobra i zła, porozumiewania się z innymi, rozpoznawania 
i rozwijania swoich mocnych stron, dbania o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne.

Odzwierciedleniem koncepcji są zadania realizowane przez szkołę:

 1. w dziedzinie edukacji poprzez:
  • utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia, podnoszenie przez nauczycieli kwalifikacji i zdobywanie kolejnych stopni awansu,
  • wspieranie uczniów zdolnych i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • nauczanie zgodnie z podstawą programową,
  • stosowanie nowatorskich metod i form pracy,
  • unowocześnianie bazy szkoły,
 2. w zakresie wychowania i opieki poprzez:
  • kształtowanie pozytywnych postaw uczniów zgodnie z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły,
  • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci,
  • kształtowanie postaw patriotycznych,
  • kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych,
  • rozwijanie twórczego potencjału dzieci i aktywności fizycznej,
 3. w zakresie współpracy z rodzicami poprzez:
  • budowanie zasad konstruktywnego partnerstwa na drodze rozwiązywania problemów wychowawczych,
  • włączanie rodziców w życie szkoły,
  • prowadzenie tzw. pedagogizacji dla rodziców,
 4. w zakresie zarządzania poprzez:
  • podnoszenie poziomu jakości pracy,
  • ustawiczne kształcenie, podnoszenie kwalifikacji,
  • wykorzystywanie nowoczesnych metod pracy,
  • motywowanie do pracy w zespołach,
  • inicjowanie i koordynowanie zespołów zadaniowych.
  • tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego,
  • stwarzanie możliwości eksponowania swojej wiedzy, zdolności.

Formy realizacji koncepcji pracy szkoły:

 1. konkursy przedmiotowe i artystyczne,
 2. indywidualna praca z uczniem zdolnym,
 3. praca z uczniem o SPE,
 4. organizowanie różnorodnych wydarzeń,
 5. obchody świąt państwowych,
 6. wystawy prac dzieci,
 7. koła zainteresowań,
 8. działalność Samorządu,
 9. inne/wyjścia do teatru, kina, zajęcia poza szkołą, udział w zewnętrznych projektach,
 10. spotkania integracyjne, festyny ,rajdy, biegi, wycieczki.