Nabór i rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 60/2022/P z dnia 27.01.2022 r. rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych rozpocznie się 28.03.2022 r. i potrwa do 15.04.2022 r.

Nabór do klasy pierwszej

 • W pierwszej kolejności do pierwszej klasy przyjmowane są dzieci z obwodu i nie podlegają rekrutacji. Rodzice tych dzieci mają jednak obowiązek zapisu dziecka do szkoły.
 • Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły
  (Informację o obwodach, wraz z mapami, można znaleźć na stronie Geopozu – http://sip.poznan.pl/sip/adr/adr_raport/.)
  wypełniają zgłoszenie elektronicznie i w terminach rekrutacji przesyłają mailem, a następnie wydrukowane i podpisane oryginały zgłoszenia przynoszą do sekretariatu szkoły.

  Adres mailowy:
  sekretariat@sp38.pl

Rekrutacja do klasy pierwszej

 • Dzieci, których rodzice zapiszą je do szkoły poza miejscem zamieszkania (poza obwodem), podlegają procesowi rekrutacji. W tym wypadku decydować będą kryteria naboru.

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
28 marca –
15 kwietnia 2022 r.
7–9 czerwca 2022 r.
2.
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe, lub przeprowadzenie testu predyspozycji dla eksperymentu pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 83 „Łejery” w Poznaniu
4–8 kwietnia 2022 r. 14 czerwca 2022 r.
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe
12 kwietnia 2022 r. godzina 12.00 20 czerwca 2022 r. godzina 12.00
4.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
29 kwietnia 2022 r. godzina 12.00 21 czerwca 2022 r. godzina 12.00
5.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
29 kwietnia –
5 maja 2022 r.
21–22 czerwca 2022 r.
6.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
10 maja 2022 r. godzina 12.00 23 czerwca 2022 r. godzina 12.00

Kryteria naboru

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów
1. zamieszkanie kandydata na terenie Poznania 10 punktów oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych kandydata
2. uczęszczanie przez kandydata w roku szkolnym poprzedzającym rok rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej do przedszkola w danym zespole szkół lub do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej 6 punktów dokumentacja szkoły
3. rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej szkoły / zespołu szkół, zespołu szkolno-przedszkolnego, w którego skład wchodzi dana szkoła podstawowa 7 punktów dokumentacja szkoły
4. oboje rodziców/opiekunów prawnych rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 13 punktów kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego, w przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem referencyjnym (UPO)
5. wielodzietność rodziny kandydata 2 punkty oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych kandydata
 • Wniosek o przyjęcie dziecka należy wypełnić elektronicznie i wraz z pozostałymi dokumentami, będącymi potwierdzeniem spełnionych kryteriów, w terminach rekrutacji, wysłać drogą mailową na adres sekretariat@sp38.pl, a następnie wydrukowane i podpisane oryginały dostarczyć do sekretariatu szkoły. Dokumenty należy przesłać i dostarczyć wyłącznie do placówki pierwszego wyboru. 
 • UWAGA!!! Wysłanie skanu nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku, w związku z powyższym będzie konieczność dostarczenia do szkoły oryginału dokumentów.

 

Rodzicom dzieci, którzy nie dostali się do wybranej placówki, przysługuje możliwość odwołania – w terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Jeżeli zajdą jakiekolwiek zmiany dotyczące procedury rekrutacji rodzice zostaną o tym poinformowani. 

Klauzula informacyjna

pobierz